Bijbel
0

– Een wolk van getuigen

Posted juli 5th, 2011 in by admin

De term “een wolk van getuigen” is afkomstig uit Hebr. 12:1:

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;”

Hebr. 12 sluit aan bij hoofdstuk 11, waarin vele geloofsgetuigen worden genoemd. Wij hebben een grote wolk van getuigen, van wie in het O.T. de verhandelingen beschreven zijn. Een wolk spreekt van geestelijke dingen. Een wolk is nog net zichtbaar, maar niet tastbaar.

We worden opgeroepen om, net als de oudtestamentische gelovigen, onze loopbaan te lopen. Het gaat daarbij altijd om het geloofsvertrouwen in de woorden, die de God van de Bijbel gesproken heeft. Wij mogen daarbij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr. 12:2).

In deze studie gaan we in op de omstandigheden van deze oudtestamentische gelovigen. Hoe zij uit het geloof geleefd en gehandeld hebben. Daarin zijn voor ons rijke lessen voor ons persoonlijk geloofsleven te ontdekken, maar ook belangrijke waarheden aangaande het werk van onze Heiland, Jezus Christus.

Behalve de in Hebr. 11 genoemde geloofsgetuigen, worden ook nog andere voorbeelden uit het O.T. besproken. Hierbij gaan wij uit van het Bijbelse beginsel, wat in Romeinen 15 beschreven is: “Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden” (Rom. 15:4).

 

Deel 01 – Hebr. 12:1-4 + Gen. 3;18-24 – Inleiding + Henoch
Deel 02 – Gen. 4 – Kain en Abel
Deel 03 – Gen. 6 – Noach en de ark 1
Deel 04 – Gen. 6 – Noach en de ark 2
Deel 05 – Gen. 7-9 – Noach en de vloed
Deel 06 – Gen. 12 – Abram en Lot
Deel 07 – Gen. 13 e.a. – Lot is aards gericht
Deel 08 – Gen. 18:16-19 – Abram is door de HEERE gekend
Deel 09 – Gen. 14 – Abram bevrijdt Lot + Melchizedek
Deel 10 – Gen. 17:9-27 – Abram en de besnijdenis
Deel 11 – Gen. 22 – Abram offert Izak
Deel 12 – Sarah en kracht
Deel 13 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 1
Deel 14 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 2 – bestanden 6 t/m 10 zijn van mindere kwaliteit
Deel 15 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 3
Deel 16 – Jakob en Ezau – deel 1
Deel 17 – Jakob en Ezau – deel 2
Deel 18 – Jakobs vlucht – deel 1
Deel 19 – Jakobs vlucht – deel 2
Deel 20 – Jakob bij Laban – deel 1
Deel 21 – Jakob bij Laban – deel 2
Deel 22 – Gen. 32 – Pniël
Deel 23 – Rachels dood; de geboorte van Benjamin
Deel 24 – Matth. 2 – Kindermoord in Bethlehem
Deel 25 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 1
Deel 26 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 2
Deel 27 – Gen. 38 – Juda en Thamar
Deel 28 – Gen. 39 en 40 – Jozef in Egypte – Schenker en bakker
Deel 29 – Gen. 41 – De verhoging van Jozef
Deel 30 – Jozef – deel 1
Deel 31 – Jozef – deel 2
Deel 32 – Jozef – deel 3
Deel 33 – Mozes – deel 1 – Ex. 1 – 4
Deel 34 – Mozes – deel 2 – Ex. 12 – Pascha
Deel 35 – Mozes – deel 3 – Ex. 14 – Schelfzee
Deel 36 – Mozes – deel 4 – Ex. 17:1-7 – water uit de rots
Deel 37 – Mozes – deel 5 – Ex. 17:8-16 – Overwinning op Amalek
Deel 38 – Mozes – deel 6 – Num. 21 – koperen slang
Deel 39 – Kaleb
Deel 40 – Rachab – Joz. 6
Deel 41 – Jozua
Deel 42 – Ehud – deel 1
Deel 43 – Ehud – deel 2
Deel 44 – Sangar
Deel 45 – Thola
Deel 46 – Michaël
Deel 47 – Ruth – deel 1
Deel 48 – Ruth – deel 2
Deel 49 – Samuël – deel 1
Deel 50 – Samuël – deel 2
Deel 51 – Samuël – deel 3
Deel 52 – Saul – 1 Sam. 11 – deel 1
Deel 53 – Saul – 1 Sam. 11 – deel 2
Deel 54 – Hebr. 12
Deel 55 – Jonathan en zijn wapendrager – 1 Sam. 14
Deel 56 – 1 Sam. 14:24-31
Deel 57 – 1 Sam. 16:1-13 – Zalving van David
Deel 58 – David – beeld van Jezus Christus
Deel 59 – 1 Sam. 17:1-30 – David en Goliath – deel 1
Deel 60 – 1 Sam. 17:31-58 – David en Goliath – deel 2
Deel 61 – David/Christus in de Psalmen
Deel 62 – 1 Sam. 19:9-24
Deel 63 – Het geloof van David in de Psalmen
Deel 64 – David in Adullam – 1 Sam. 22:1-5
Deel 65 – 1 Sam. 22 (slot) + 1 Sam. 24 en 26
Deel 66 – David koning – beeld van Jezus Christus in Zijn wederkomst
Deel 67 – Salomo – beeld van Jezus Christus in Zijn koninkrijk
Deel 68 – Salomo – beeld van ongelovig Israël
Deel 69 – Elia
Deel 70 – Roeping van Elisa
Deel 71 – water wordt gezond; 42 jongelingen verscheurd
Deel 72 – Naäman – 2 Kon. 5:1-19
Deel 73 – Hizkia – 2 Kon. 20:1-11
Deel 74 – Koning Josia – 2 Kron. 34:1 v.v.