Bijbel

Thema’s

– De hemel – Afgerond

In deze serie gaan we bekijken wat de Bijbel ons vertelt over de hemel. Bestanden om rechtstreeks te beluisteren: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Bestanden om te downloaden: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12

– Alverzoening-een dwaalleer – Afgerond

In deze korte studie besteden we aandacht aan de leer van de alverzoening. Zoals we zullen zien, is er voor deze leer geen Bijbelse grond. Integendeel!

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

 

Volledige serie downloaden als MP3

– De leer der bedelingen – Urk 2012

In de Bijbel worden twee bedelingen met name genoemd. In Ef. 1:10 wordt gesproken over “de bedeling van de volheid der tijden”. In Ef. 3:2 wordt gesproken over “de bedeling der genade Gods”. Deze bedeling wordt in Ef. 3:9 “de bedeling (niet gemeenschap!) der verborgenheid” genoemd.
Wilt u méér weten over dit onderwerp, dan verwijzen wij naar de studie “Gods heilsplan”, waarin de bedelingen uitgebreider worden besproken.

Bedelingen – Deel 1
Vragen  -Deel 1
Bedelingen – Deel 2
Vragen – Deel 2
Bedelingen – Deel 3
Vragen – Deel 3

– Psalmen – Beréa

– Bijbel en menselijk lichaam – Afgerond

De God van de Bijbel is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Formeerder van mens, plant en dier (Gen. 1). De Bijbel vermeldt ons, dat Gods schepselen, ook de mens, getuigen van de Schepper. De Schepper drukt Zich uit in Zijn schepping met haar schepselen (Rom. 1:19,20).
Zo is de duif een uitbeelding van de Heilige Geest (Luk. 3:22). Geboorte is een type van we­der­­geboorte (Joh. 3); o.a. geïllustreerd in de ontwikkeling van ei, rups, pop en vlinder.
Zoals door een schilderij een bekende kunstenaar herkend wordt (“dat is een Rembrandt”), zo is Gods werk te herkennen in Zijn schepping. God drukt aspecten van Zijn wezen, Zijn heils­plan uit in de schepping met haar schepselen. On­zienlijke en geestelijke waarheden zijn in de stoffelijke, zichtbare schepping verborgen. Dat geldt ook voor de bouw van het menselijk li­chaam.

God is de “Kunstenaar en Bouwmeester” van het menselijke lichaam. We mogen ons afvragen waarom God de mens zó gemaakt heeft als hij of zij is. Waarom is het oog of het oor zó ge­schapen zoals wij het kennen? Wat is de functie van het hart en wat is de betekenis van het bloed en de bloedsomloop? Het antwoord op deze en vele andere vragen kunnen we vin­den door de bestudering van de heilige Schriften.
Deze Bijbelstudieserie bespreekt de belangrijkste uit- en inwendige lichaamsdelen van de mens. Hun functie en de geestelijke betekenis worden belicht vanuit Gods Woord.

Studies om direct te beluisteren:

Deel 01 – Inleiding
Deel 02 – Het hoofd
Deel 03 – Het oor
Deel 04 – Het oog
Deel 05 – De mond
Deel 06 – hals, schouder en rug
Deel 07 – Rug, geraamte en spieren
Deel 08 – Bloed en hart
Deel 09 – Nieren en lever
Deel 10 – Lever en darmen
Deel 11 – De geslachtsorganen van de man
Deel 12 – De geslachtsorganen van de vrouw
Deel 13 – Arm, hand, been en voet

 

– Eindtijd-rede

In Matth. 24 en 25 houdt de Here Jezus een rede omtrent de laatste dingen (de eindtijd).
De Heer geeft chronologisch aan, hoe dingen zullen geschieden.

01 – Matth. 24:1-6
02 – Matth. 24:6-20
03 – Matth. 24:21-25
04 – Matth. 24:26-29
05 – Matth. 24:29,30
06 – Matth. 24:31
07 – Matth. 24:32-36
08 – Matth. 24:37-44
09 – Matth. 24:45-51 – begin ontbreekt
10 – Matth. 25:1-13
11 – Matth. 25:14-30
12 – Luk. 19:11-27
13 – Matth. 25:31-46

– Gebed

Gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van de gelovige. Gebed is zelfs het zevende aspect van de geestelijke wapenrusting uit Gal. 6. Het is dan ook belangrijk om de Bijbel over dit onderwerp te onderzoeken.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7

 

Bestanden 1 t/m 7 om te downloaden

– Gods heilsplan – Bijbelse Bedelingen – Afgerond

Wanneer we het Woord van God bestuderen, dan komen we in het Nieuwe Testament een aantal malen het woord “bedeling” tegen.
In deze studie gaan we onderzoeken wat dit woord inhoudt.

kopieën bij deze studie

Studies om direct te beluisteren:

Deel 1 – Inleiding
Deel 2 – De eerste bedeling
Deel 3 – De tweede bedeling
Deel 4 – De derde bedeling
Deel 5 – De vierde bedeling
Deel 6 – De vijfde bedeling
Deel 7 – De zesde bedeling
Deel 8 – De zevende bedeling
Deel 9 – Schijnbare tegenstrijdigheden

Bestanden om te downloaden:

Deel 1 – Inleiding
Deel 2 – De eerste bedeling
Deel 3 – De tweede bedeling
Deel 4 – De derde bedeling
Deel 5 – De vierde bedeling
Deel 6 – De vijfde bedeling
Deel 7 – De zesde bedeling
Deel 8 – De zevende bedeling
Deel 9 – Schijnbare tegenstrijdigheden

– Leven en werk van de profeten – afgerond

In deze studie bekijken we het leven en het werk van de Oudtestamentische profeten in het licht van Jak. 5:10:

“Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.”

01 – Inleiding + Jeremia – deel 1
02 – Jeremia – deel 2
03 – Jesaja – deel 1
04 – Jesaja – deel 2
05 – Schear-Jaschub – Jes. 7:1-10
06 – Maher-Schalal-Chas-Baz – Jes. 8:1-10
07 – Heenwijzingen naar Christus in Jesaja – deel 1
08 – Heenwijzingen naar Christus in Jesaja – deel 2
09 – Ezechiël – deel 1
10 – Ezechiël – deel 2
11 –  Ezechiël – deel 3
12 – Ezechiël – deel 4
13 – Daniël – deel 1
14 – Daniël – deel 2
15 – Daniël – deel 3
16 – Daniël – deel 4
17 – Hosea – deel 1
18 – Hosea – deel 2
19 – Hosea – deel 3 – Toepassingen van profetieën uit het O.T. op de gemeente
20 – Hosea – deel 4 – Hos. 3:1-5
21 – Joël – deel 1
22 – Joël – deel 2
23 – Amos – deel 1
24 – Amos – deel 2
25 – Obadja – deel 1
26 – Obadja – deel 2
27 – Jona – deel 1
28 – Jona – deel 2
29 – Jona – deel 3
30 – Micha – deel 1
31 – Micha – deel 2
32 – Nahum
33 – Habakuk – deel 1
34 – Habakuk – deel 2
35 – Zefanja – deel 1
36 – Zefanja – deel 2
37 – Haggaï – deel 1
38 – Haggaï – deel 2
39 – Zacharia – deel 1
40 – Zacharia – deel 2
41 -Zacharia – deel 3
42 – Zacharia – deel 4
43 – Zacharia – deel 5
44 – Maleachi – deel 1
45 – Maleachi – deel 2

 

Hele bestanden (MP3); per 5 studies als ZIP bestand
Deel 1 t/m 5
Deel 6 t/m 10
Deel 11 t/m 15
Deel 16 t/m 20
Deel 21 t/m 25
Deel 26 t/m 30
Deel 31 t/m 35
Deel 36 t/m 40
Deel 41 t/m 45

– Romeinen 9 t/m 11

In Rom. 9-11 legt Paulus uit hoe de verhoudingen liggen tussen Israël en de gemeente, het lichaam van Christus.

01 – Rom. 9:1-8
02 – Rom. 9:9-16
03 – Rom. 9:16-21
04 – Rom. 9:20-24
05 – Rom. 9:25

MP3 van bovenstaande 5 studies om te downloaden

06 – Rom. 9:25,26
07 – Rom. 9:27-29
08 – Rom. 9:30-33
09 – Rom. 9:32,33
10 – Rom. 9:33 – 10:4
11 – Rom. 10:5-10
12 – Rom. 10:5-11
13 – Rom. 10:12-18
14 – Rom. 10:19-21
15 – Matth. 21:33-46 – gelijkenis van de boze wijngaardeniers
16 – Rom. 11:1-6
17 – Rom. 11:6-8
18 – Rom. 11:9-12
19 – Rom. 11:13-17
20 – Rom. 11:17-24
21 – Rom. 11:25,26
22 – Rom. 11:26-29
23 – Rom. 30-36

– Het huwelijk – Afgerond

Er wordt verschillend gedacht over het huwelijk.  Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Dat gaan we in deze studie onderzoeken.

01 – Ondertrouwen – diverse Schriftgedeelten
02 – Trouwen – Matth. 19:5-12 e.a.
03 – Ef. 5:21-33; Gen. 2:18-25
04 – Trouw zijn – 2 Kor. 6:14; Gen. 24; Pred. 4:12 e.a.
05 – 1 Kor. 7:1-28
06 – 1 Kor. 7:29-40
07 – Bruidegom en bruid

– De getuigenis van de sterren – Afgerond

Ps. 33:6 zegt:

“Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.”

De hemelen zijn door het Woord van de Heer tot stand gekomen; inclusief de sterrenbeelden.
Op oude sterrenkaarten worden de sterrenbeelden prachtig weergegeven.
Het gaat over de weg van de Maagd naar de Leeuw.
De maagd: Maria; de Leeuw: de Leeuw uit de stam van Juda.

De afbeeldingen bij deze studies zijn afkomstig uit het boek
“The gospel in the stars” van Joseph A. Seiss.

01 – Inleiding
02 – Inleiding deel 2
03 – 1e sterrenbeeld: Virgo – Maagd
04 – 2e sterrenbeeld: Libra – Weegschaal
05 – 3e sterrenbeeld: Scorpio – Schorpioen
06 – 4e sterrenbeeld: Sagittarius – Boogschutter
07 – 5e sterrenbeeld: Capricornus – (Steen)bok
08 – 6e sterrenbeeld: Aquarius – Waterman
09 – 7e sterrenbeeld: Pisces – Vissen
10 – 8e sterrenbeeld: Aries – Ram
11 – 9e sterrenbeeld: Taurus – Stier
12 – 10e sterrenbeeld: Gemini – Tweelingen
13 – 11e sterrenbeeld: Cancer – Kreeft / Krab
14 – 12e sterrenbeeld: Leo – Leeuw
15 – Geestelijke betekenis van de sterrenbeelden

Kopieën bij deze studie

– Handelingen: overgangstijd

Handelingen: overgangstijd
De tijd van het boek Handelingen der apostelen is een overgangstijd.
In deze studie wordt ingegaan op de prediking van de zaligheid, die eerst aan de Joden aangeboden werd, maar die -na hun verwerping ervan- ook bij de heidenen terechtkwam en -komt.
Daarnaast worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de visie van “de vroege en de late brieven” van de apostel Paulus, die mede gebaseerd is op deze overgangstijd van het boek Handelingen.

Deel 1 – Hand. 1 t/m 14
Deel 2 – Hand. 15 t/m 28
Deel 3 – De toekomstverwachting van Paulus
Deel 4 – De verborgenheid e.a.

Hele bestanden (MP3)
Deel 1 t/m 4

– De verborgenheid

In de Bijbel komt de uitdrukking “de verborgenheid van ….” regelmatig voor. Ook de uitdrukking “verborgenheden” komt voor.
Wat houdt deze uitdrukking in? Dat willen we in de studie nader bekijken.

Deel 01 – De verborgenheid Gods
Deel 02 – Onderbreking + De verborgenheid van Gods wil
Deel 03 – God verbergt Zijn aangezicht voor Israël
Deel 04 – De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
Deel 05 – De verborgenheid van Christus; de bedeling der verborgenheid
Deel 06 – Het begrip “mustèrion”
Deel 07 – De hemelvaart van Christus: verborgen aan de rechterhand Gods
Deel 08 – Ef. 5:31,32; 1 Tim. 3:9,16; Openb. 1:20; 2:7
Deel 09 – 1 Kor. 15:51,52 – De verborgenheid v/d opstanding
Deel 10 – Rom. 11:25 – Verborgenheid: de gedeeltelijke verharding van Israël
Deel 11 – 2 Thess. 2:1-4 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 1
Deel 12 – 2 Thess. 2:5-8 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 2
Deel 13 – 2 Thess. 2:9-12 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 3
Ps. 83:2 – Bedreiging Gods volk – Uw verborgenheden
Deel 14 – Verborgenheid: Het grote Babylon 1 – Openb. 17:1-11
Deel 15 – Verborgenheid: Het grote Babylon 2 – Openb. 17:12-18
Deel 16 – Dan. 2:28 – de droom van het statenbeeld van Nebukadnezar
Deel 17 – Selectie van bijzonder teksten 1
Deel 18 – Selectie van bijzonder teksten 2
Deel 19 – Selectie van bijzonder teksten 3
Deel 20 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 1
Deel 21 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 2
Deel 22 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 3
Deel 23 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 4Deel 24 – Teksten met Griekse woorden, die met “verbergen” zijn vertaald
Deel 25 – Gelijkenissen van Matth. 13 – Verborgenheden v.’t Koninkrijk der hemelen 1
Deel 26 – Gelijkenissen van Matth. 13 – Verborgenheden v.’t Koninkrijk der hemelen 2
Deel 27 – Gelijkenissen van Matth. 13 + Spreuken zijn verborgenheden 1
Deel 28 – Spreuken zijn verborgenheden 2

– De Heilige Geest – Afgerond

In het Oude Testament komt de term “De Heilige Geest” maar enkele malen voor. Wanneer we dit onderwerp nauwkeurig bekijken, blijkt “de Heilige Geest” o.a. overeen te komen met “de Geest van God”.
Eerst staan er bestanden, die rechtstreeks beluisterd kunnen worden.
Daaronder staan ZIP bestanden.

Bestanden om rechtstreeks te beluisteren:

01 – Inleiding
02 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (1)
03 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (2)
04 – De Heilige Geest niet bedroeven/uitblussen – Hilbrand begint te lezen in Ef. 4:30
05 – Wandel door de Heilige Geest – Gal. 5:16-26
06 – Het lichaam: de tempel van de Heilige Geest
07 – De gelofte van de Heilige Geest
08 – De uitstorting van de Heilige Geest
09 – De Heilige Geest m.b.t. de geboorte v/d Here Jezus
10 – De bediening des Geestes
11 – De werking van de Heilige Geest tegenstaan
12 – Namen van de Heilige Geest – deel 1
13 – Namen van de Heilige Geest – deel 2
14 – Namen van de Heilige Geest – deel 3
15 – Gaven van de Heilige Geest – deel 1
16 – Gaven van de Heilige Geest – deel 2
17 – Typen van de Heilige Geest
18 – Wijsheid door de Heilige Geest
19 – Kracht uit de hoogte
20 – Heiligmaking des Geestes, Heilige Geest en vrede

Kopieën bij deze studie

 

Bestanden om te downloaden:

01 – Inleiding
02 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (1)
03 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (2)
04 – De Heilige Geest niet bedroeven/uitblussen
05 – Wandel door de Heilige Geest – Gal. 5:16-26
06 – Het lichaam: de tempel van de Heilige Geest
07 – De gelofte van de Heilige Geest
08 – De uitstorting van de Heilige Geest
09 – De Heilige Geest m.b.t. de geboorte v/d Here Jezus
10 – De bediening des Geestes
11 – De werking van de Heilige Geest tegenstaan
12 – Namen van de Heilige Geest – deel 1
13 – Namen van de Heilige Geest – deel 2
14 – Namen van de Heilige Geest – deel 3
15 – Gaven van de Heilige Geest – deel 1
16 – Gaven van de Heilige Geest – deel 2
17 – Typen van de Heilige Geest
18 – Wijsheid door de Heilige Geest
19 – Kracht uit de hoogte
20 – Heiligmaking des Geestes, Heilige Geest en vrede

– Ruth – Afgerond

Ruth, de Moabietische, gaat met Naomi mee naar het beloofde land; naar Bethlehem.
Zij kiest voor de God en het volk van Naomi.
Ruth trouwt uiteindelijk met Boaz.
Ruth komt voor in de geslachtslijn van de Here Jezus (Matth. 1:5)
Behalve de historische achtergrond wordt ook de profetische betekenis besproken.
Gecomprimeerde bestanden (ZIP)
Deel 1 – Ruth 1:1-18
Deel 2 – Ruth 1:19-2:23
Deel 3 – Ruth 3:1-18
Deel 4 – Ruth 4:1-22
Deel 5 – Typologische en profetische betekenis – deel 1
Deel 6 – Typologische en profetische betekenis – deel 2
Deel 7 – Typologische en profetische betekenis – deel 3
Deel 8 – Typologische en profetische betekenis – deel 4

Complete bestanden (MP3 – om direct te beluisteren)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8

Complete bestanden (ZIP – om te downloaden)
Deel 1 t/m 4
Deel 5 t/m 8

– Job – Afgerond

– De opname van de gemeente – Afgerond

Iedereen is wel geïnteresseerd in wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Voor gelovigen geldt dat zij een eeuwige en zékere toekomst bij de Heer hebben. De Bijbel spreekt over de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. In evangelische kring wordt dit meestal ‘de opname van de Gemeente’ genoemd. Wat dit precies inhoudt en wat er mee samenhangt willen we in deze Bijbelstudieserie uiteenzetten aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten, die daarvan getuigenis geven.

De opname van de gemeente – deel 1 – Bijbelse termen voor de opname
De opname van de gemeente – deel 2 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 1
De opname van de gemeente – deel 3 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 2
De opname van de gemeente – deel 4 – 1 Kor. 15
De opname van de gemeente – deel 5 – 1 Thess. 5:1-11
De opname van de gemeente – deel 6 – Joh. 20:24-31
De opname van de gemeente – deel 7 – 2 Kor. 5:10 e.a. – De rechterstoel van Christus
De opname van de gemeente – deel 8 – 2 Thess. 2:1-3
De opname van de gemeente – deel 9 – 2 Thess. 2:4-12
De opname van de gemeente – deel 10 – De toekomst van de gemeenste

Hieronder 2 linkjes om de 10 studies te downloaden.

Opname deel 1 t/m 5
Opname deel 6 t/m 10

– Jesaja 60

De toekomst van Israël vanuit Jes. 60.

Deel 1
Deel 2

Beide studies als MP3

– Gods plan met Israël

In 2018 werd wereldwijd uitgebreid stilgestaan bij het zeventigjarig bestaan van de staat Israël. Velen zagen dit als een triomf en velen zagen/zien de oprichting van de staat Israël als een vervulling van Gods beloften. In deze studie zullen we zien, dat het wel een vervulling is van Gods profetieën, maar geen vervulling van Gods beloften. God heeft Zijn beloften gegeven aan een gelovig volk!

Deel 1 – Jer. 18 – De Pottenbakker
Deel 2 – Deut. 30:1-10 – De zegen of de vloek
Deel 3 – Rom. 11:26 – Alzo zal geheel Israël zalig worden
Deel 4 – De toekomst van Israël
Deel 5 – Num. 23:7-10 – De eerste zegening van Bileam
Deel 6 – Num. 23:18-24 – De tweede zegening van Bileam
Deel 7 – Num. 24:1-9 – De derde zegening van Bileam
Deel 8 – Num. 24:10-19 – De vierde zegening van Bileam
Deel 9 – Jes. 60:1-11
Deel 10 – Jes. 60:10-22

– Gezette hoogtijden des HEEREN – MP3

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).

Vanuit Lev. 23 wordt de inzetting en betekenis van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken.

Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding en grote lijn hoogtijden- Lev. 23:1-4
Deel 02 – Pascha – deel 1 – Ex. 12
Deel 03 – Pascha – deel 2 – Ongezuurde broden en eerstelingen garf – Lev. 23:5-14
Deel 04 – Pascha – deel 3 – Pascha vieringen in de Bijbel
Deel 05 – Wekenfeest – Lev. 23:15-22
Deel 06 – Feest des geklanks – Lev. 23:23-25
Deel 07 – Verzoendag – deel 1 – Lev. 23:26-32
Deel 08 – Samenvatting hoogtijden
Deel 09 – Grote verzoendag – deel 2 – Lev. 16
Deel 10 – Loofhuttenfeest – deel 1 – Lev. 23:33-44
Deel 11 – Loofhuttenfeest – deel 2 – diverse Schriftplaatsen
Deel 12 – Chanoeka – Purimfeest

Kopieën

Downloaden deel 1 t/m 6
Downloaden deel 7 t/m 12

– Zacharia

Het boek Zacharia

Deel 01 – Zach. 1:1-6
Deel 02 – Zach. 1:7-12
Deel 03 – Zach. 1:12-17
Deel 04 – Zach. 1:18-21
Deel 05 – Zach. 2:1-8
Deel 06 – Zach. 2:8-13
Deel 07 – Zach. 3:3-10
Deel 08 – Zach. 4:1-14
Deel 09 – Zach. 5:1-11
Deel 10 – Zach. 6:1-8
Deel 11 – Zach. 6:1-8
Deel 12 – Zach. 6:9-15
Deel 13 – Zach. 6:9-15 – profetische betekenis m.b.t. Israël
Deel 14 – Zach. 7:1-14
Deel 15 – Zach. 8:1-19
Deel 16 – Zach. 6:1-8
Deel 17 – Zach. 6:1-8
Deel 18 – Zach. 9:10
Deel 19 – Zach. 9:10-17 – ontbreekt
Deel 20 – Zach. 10:1-5
Deel 21 – Zach. 10:6-12
Deel 22 – Zach. 11:1-8
Deel 23 – Zach. 11:8-13
Deel 24 – Zach. 11:13-17
Deel 25 – Zach. 11:-17
Deel 26 – Zach. 12:1-7
Deel 27 – Zach. 12:8-10
Deel 28 – Zach. 12:11 – 13:3
Deel 29 – Zach. 13:4-7
Deel 30 – Zach. 13:7-9
Deel 31 – Zach. 14:1-5
Deel 32 – Zach. 14:5-8
Deel 33 – Zach. 14:9-15
Deel 34 – Zach. 14:16-20
Deel 35 – Zach. 14:20-21

– Gezette hoogtijden des HEEREN – Groningen

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).
In Lev. 23 worden de inzettingen en de betekenissen van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken. Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding           Kopie
Deel 02 – Pascha – deel 1 – Ex. 12:1-14,46
Deel 03 – Pascha – deel 2 – Ex. 12:13-51
Deel 04 – Feest van het ongezuurde
Deel 05 – Pascha in de tweede maand vieren
Deel 06 – Pascha
Deel 07 – Wekenfeest – deel 1
Deel 08 – Wekenfeest – deel 2
Deel 09 – Wekenfeest – deel 3
Deel 10 – Wekenfeest – deel 4
Deel 11 – Wekenfeest – deel 5 + offers
Deel 12 – Gedachtenis des geklanks – deel 1
Deel 13 – Gedachtenis des geklanks – deel 2          Bijbelstudie bekijken
Deel 14

– De profetische betekenis v/d geboorte v/d Here Jezus

De profetische betekenis van de geboorte van de Here Jezus.
Uitgangspunt is Luk. 2:1-24

Deel 1 – vanaf de opstanding
Deel 2 – vanaf de opname

– De vervulling van de belofte

– Bijbels wereldbeeld – Afgerond

De wetenschap spiegelt ons een bepaald beeld voor van de schepping. Volgens de wetenschap leven wij op een klein bolletje in een oneindig heelal. In zo’n wereldbeeld is geen plaats voor God, de Schepper. In deze studie gaan we bekijken wat de Bijbel ons over de wereld (hemelen en aarde) te zeggen heeft.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

Deel 1 – Bijbels wereldbeeld
Deel 2 – Bijbels wereldbeeld
Deel 3 – Bijbels wereldbeeld
Deel 4 – Bijbels wereldbeeld
Deel 5 – Bijbels wereldbeeld
Deel 6 – Bijbels wereldbeeld
Deel 7 – Bijbels wereldbeeld
Deel 8 – Bijbels wereldbeeld
Deel 9 – Bijbels wereldbeeld

Kopieën

Studies om te downloaden:

Deel 1 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 2 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 3 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 4 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 5 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 6 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 7 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 8 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 9 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën

– Brood en drinkbeker

In de avond vóór de Here Jezus gevangen werd genomen om te worden gekruisigd, heeft Hij met de discipelen het zogenaamde “Avondmaal” gevierd. De naam is ontleend aan het tijdstip, waarom deze maaltijd gehouden werd: in de avond. Wat gebeurde er toen precies? Waarop is deze rituele maaltijd gebaseerd? De Bijbel geeft ons hier antwoord op.

Deel 01 – Het Pascha – Luk. 22 en Ex. 12
Deel 02 – Brood en wijn zijn gereed – Spr. 9:1-8
Deel 03 – 1 Kor. 11:17-25 – deel 1
Deel 04 – 1 Kor. 11:26 – deel 2
Deel 05 – 1 Kor. 11:27 v.v. – deel 3
Deel 06 – 2 Kor. 3:1-6,17,18
Deel 07 – 1 Kor. 10:14-22 – Gemeenschap met Christus

– Christus in Spreuken – Afgerond

Velen denken, dat de Bijbel een boek is, wat vol staat met richtlijnen voor de gelovige. De Bijbel Zelf zegt echter in Opb. 19:10:

“…; aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

De Here Jezus Zelf getuigde hiervan. Joh. 5:39:

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het , die van Mij getuigen.”

De Bijbel spreekt in de eerste plaats over dé Getuige: onze Here Jezus Christus. In deze studie hebben we een selectie gemaakt uit het boek Spreuken, waarin onze Heiland op vele manieren naar voren wordt gebracht.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

deel 01 – diverse facetten (Spr. 1:20-23; 13:14; 17:2)
deel 02 – diverse facetten (Spr. 3:19,20; 30:4; 18:10; 22:1; 15:33; 13:7; 14:25
deel 03 – Spr. 8:22-31 – Christus, de Wijsheid – De pre-existentie van Jezus Christus
deel 04 – Spr. 9 – Christus: Slachtvee, Brood en Wijn
deel 05 – Christus, de Rechtvaardige (Spr. 11:30; Spr. 10; 29:7)
deel 06 – Christus, de Koning (Spr. 19:12; 16:10,15,14; 20:8,26,29; 29:14)
deel 07 – Christus, de Man (Spr. 18:4; 20:6; 28:20a; 7:19,20; 31:23,28 + context)
deel 08 – 3 maken een goede gang, ja 4 (Spr. 30:29-31)
deel 09 – diverse facetten (Spr. 17:17; 18:24; 16:7; 2:1,2; 11:24a; 24:11; 20:7)
deel 10 – Spr. 30:17-19 (Arend, Slang, Schip, Man)
deel 11 – diverse facetten (Spr. 17:26; 13:3; 14:5; 12:2; 10:13; 14:33; 19:1; 21:20; 22:4)
deel 12 – Spr. 30:24-28 (mieren, klipdassen, sprinkhanen en Spinnekop
deel 13 – diverse facetten (Spr. 3:18; 16:21,23; 25:11,12; 24:26; 27:9; 14:35)
deel 14 – diverse facetten (Spr. 30:10; 6:32,35; 21:31; 23:10,11)
deel 15 – diverse facetten (Spr. 27:6; 17:5; 25:25; 12:17; 10:29; 11:18,19; 21:8; 29:25; 14:31; 29:23)

Studies om te downloaden:

deel 1 – diverse facetten (Spr. 1:20-23; 13:14; 17:2)
deel 2 – diverse facetten (Spr. 3:19,20; 30:4; 18:10; 22:1; 15:33; 13:7; 14:25
deel 3 – Spr. 8:22-31 – Christus, de Wijsheid – De pre-existentie van Jezus Christus
deel 4 – Spr. 9 – Christus: Slachtvee, Brood en Wijn
deel 5 – Christus, de Rechtvaardige (Spr. 11:30; Spr. 10; 29:7)
deel 6 – Christus, de Koning (Spr. 19:12; 16:10,15,14; 20:8,26,29; 29:14)
deel 7 – Christus, de Man (Spr. 18:4; 20:6; 28:20a; 7:19,20; 31:23,28 + context)
deel 8 – 3 maken een goede gang, ja 4 (Spr. 30:29-31)
deel 9 – diverse facetten (Spr. 17:17; 18:24; 16:7; 2:1,2; 11:24a; 24:11; 20:7)
deel 10 – Spr. 30:17-19 (Arend, Slang, Schip, Man)
deel 11 – diverse facetten (Spr. 17:26; 13:3; 14:5; 12:2; 10:13; 14:33; 19:1; 21:20; 22:4)
deel 12 – Spr. 30:24-28 (mieren, klipdassen, sprinkhanen en Spinnekop
deel 13 – diverse facetten (Spr. 3:18; 16:21,23; 25:11,12; 24:26; 27:9; 14:35)
deel 14 – diverse facetten (Spr. 30:10; 6:32,35; 21:31; 23:10,11)
deel 15 – diverse facetten (Spr. 27:6; 17:5; 25:25; 12:17; 10:29; 11:18,19; 21:8; 29:25; 14:31; 29:23)

– Daniël – afgerond

In het boek Daniël vinden we veel historische informatie. Daarnaast is het boek Daniël vooral een profetisch boek. Tijdens deze studie maken we ook “uitstapjes” naar de tweede brief aan de Thessalonisenzen en naar Openbaring. Met name het boek Openbaring is van essensieel belang voor het juist verstaan van het boek Daniël; en andersom! Zonder Openbaring is Daniël niet te begrijpen en zonder Daniël is Openbaring niet te begrijpen. Ze verklaren elkaar. Alleen: het boek Openbaring gaat verder (wat de tijd beterft)

Enkele studies zijn nog niet beschikbaar; deze zullen z.s.m. worden toegevoegd.

Kopieën bij studies van Daniël

01 – Dan. 1:1-21
02 – Dan. 2:1-17
03 – Dan. 2 – deel 2
04 – Dan. 2 – deel 3
05 – Dan. 3 – deel 1
06 – Dan. 3 – deel 2
07 – Dan. 3 – deel 3
deel 8 volgt nog
09 – Dan. 4:1-18
10 – Dan. 4:19-37
deel 11 volgt nog
12 – Dan. 6:1-29
13 – Dan. 7:1-6
deel 14 volgt nog
15 – Dan. 7:9-14
16 – Dan. 7:15-28
17 – Opb. 13
deel 18 volgt nog
19 – Dan. 8:1-11
20 – Dan. 8:9-14 – deel 1
21 – Dan. 8:9-14 – deel 2
22 – Dan. 8:15-27
23 – 2Thess. 2:1-12 – deel 1
24 – 2Thess. 2:1-12 – deel 2
25 – Dan. 9:1-23
26 – Dan. 9:24-27
27 – Dan. 9:27 – deel 1
28 – Dan. 9:27 – deel 2
29 – 70e week
30 – Dan. 10:1-8
31 – Dan. 10:9-13
32 – Dan. 10:14-21
33 – Dan. 11:1-34
34 – Dan. 11:35-45
35 – Dan. 12:1-3
36 – Dan. 12:4-11
37 – Dan. 12:12-13

– De 10 woorden en de gemeente – Afgerond

In deze studie, die een vervolg is op de brief van Paulus aan de Galaten, gaan we kijken welke plek “de 10 woorden” (vaak “de wet” genoemd) inneemt ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus.

Kopieën

Studies om direct te beluisteren:

Deel 01 – Inleiding deel 1
Deel 02 – Inleiding deel 2
Deel 03 – Ex. 20:1-3 – Geen andere goden.
Deel 04 – Ex. 20:4-6 – Geen gesneden beeld maken.
Deel 05 – Ex. 20:7 – De Naam des HEEREN niet ijdel gebruiken.
Deel 06 – Ex. 20:8-11 – Gedenk de sabbatdag.
Deel 07 – Ex. 20:12 – Eer uw vader en uw moeder.
Deel 08 – Ex. 20:13 – Gij zult niet doodslaan.
Deel 09 – Ex. 20:14 – Gij zult niet echtbreken.
Deel 10 – Ex. 20:15 – Gij zult niet stelen.
Deel 11 – Ex. 20:16 – Gij zult geen vals getuigenis spreken.
Deel 12 – Ex. 20:17 – Gij zult niet begeren.
Deel 13 – De 10 woorden en de brief aan de Hebreeën.

Studies om te downloaden:

Deel 01 – Inleiding deel 1
Deel 02 – Inleiding deel 2
Deel 03 – Ex. 20:1-3 – Geen andere goden.
Deel 04 – Ex. 20:4-6 – Geen gesneden beeld maken.
Deel 05 – Ex. 20:7 – De Naam des HEEREN niet ijdel gebruiken.
Deel 06 – Ex. 20:8-11 – Gedenk de sabbatdag.
Deel 07 – Ex. 20:12 – Eer uw vader en uw moeder.
Deel 08 – Ex. 20:13 – Gij zult niet doodslaan.
Deel 09 – Ex. 20:14 – Gij zult niet echtbreken.
Deel 10 – Ex. 20:15 – Gij zult niet stelen.
Deel 11 – Ex. 20:16 – Gij zult geen vals getuigenis spreken.
Deel 12 – Ex. 20:17 – Gij zult niet begeren.
Deel 13 – De 10 woorden en de brief aan de Hebreeën.

– De lijn in Handelingen – Afgerond

In het thema “De lijn in Handelingen” wordt uitgelegd hoe de zaligheid, die eerst aan het Joodse volk werd aangeboden, naar de heidenen is gegaan als gevolg van het ongeloof van de Joden. Het gaat ook over het ontstaan van de Gemeente, het lichaam van Christus.

Deel 1 – Hand. 1 t/m 13
Deel 2 – Hand. 14 t/m 28

– De goede Herder – Afgerond

“De goede Herder” is één van de uitdrukkingen, die op de Here Jezus van toepassing is. In deze studie gaan we de Schriftgedeelten uit Joh. 10 en Psalm 23 nader bekijken.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

De goede Herder – Joh. 10 – deel 1
De goede Herder – Joh. 10 – deel 2
De goede Herder – Psalm 23 – deel 1
De goede Herder – Psalm 23 – deel 2

Studies om te downloaden:

De goede Herder – Joh. 10 – deel 1
De goede Herder – Joh. 10 – deel 2
De goede Herder – Psalm 23 – deel 1
De goede Herder – Psalm 23 – deel 2

– De toekomst van Israël – Afgerond

Er zijn allerlei opvattingen omtrent het volk Israël. Volgens sommigen is er geen toekomst meer voor Israël. Anderen menen, dat de Gemeente (kerk) in de plaats van Israël is gekomen. Weer anderen passen allerlei profetieën uit de Bijbel, die over het herstel van Israël gaan, op het heden toe.

Wat zegt de Bijbel feitelijk over de toekomst van Israël. Daarover gaan onderstaande drie studies.

De toekomst van Israël – deel 1
De toekomst van Israël – deel 2
De toekomst van Israël – deel 3

Kopieën bij deze studie

– Doop – Afgerond

In deze studie gaan we onderzoeken wat de Bijbel ons leert over de doop: de doop in water, de doop in de Geest en de doop in Christus. Daarnaast bekijken we ook de geschiedenis van de waterdoop; vanaf de dagen van Johannes de Doper. Tenslotte besteden we aandacht aan de “kerkelijke leerstukken” m.b.t. de doop in het licht van de Bijbel.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

Doop – deel 1
Doop – deel 2
Doop – deel 3
Doop – deel 4
Doop – deel 5

Kopieën

Studies om te downloaden:

Doop – deel 1
Doop – deel 2
Doop – deel 3
Doop – deel 4 – met kopie
Doop – deel 5 – met kopie

– Een wolk van getuigen

De term “een wolk van getuigen” is afkomstig uit Hebr. 12:1:

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;”

Hebr. 12 sluit aan bij hoofdstuk 11, waarin vele geloofsgetuigen worden genoemd. Wij hebben een grote wolk van getuigen, van wie in het O.T. de verhandelingen beschreven zijn. Een wolk spreekt van geestelijke dingen. Een wolk is nog net zichtbaar, maar niet tastbaar.

We worden opgeroepen om, net als de oudtestamentische gelovigen, onze loopbaan te lopen. Het gaat daarbij altijd om het geloofsvertrouwen in de woorden, die de God van de Bijbel gesproken heeft. Wij mogen daarbij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr. 12:2).

In deze studie gaan we in op de omstandigheden van deze oudtestamentische gelovigen. Hoe zij uit het geloof geleefd en gehandeld hebben. Daarin zijn voor ons rijke lessen voor ons persoonlijk geloofsleven te ontdekken, maar ook belangrijke waarheden aangaande het werk van onze Heiland, Jezus Christus.

Behalve de in Hebr. 11 genoemde geloofsgetuigen, worden ook nog andere voorbeelden uit het O.T. besproken. Hierbij gaan wij uit van het Bijbelse beginsel, wat in Romeinen 15 beschreven is: “Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden” (Rom. 15:4).

 

Deel 01 – Hebr. 12:1-4 + Gen. 3;18-24 – Inleiding + Henoch
Deel 02 – Gen. 4 – Kain en Abel
Deel 03 – Gen. 6 – Noach en de ark 1
Deel 04 – Gen. 6 – Noach en de ark 2
Deel 05 – Gen. 7-9 – Noach en de vloed
Deel 06 – Gen. 12 – Abram en Lot
Deel 07 – Gen. 13 e.a. – Lot is aards gericht
Deel 08 – Gen. 18:16-19 – Abram is door de HEERE gekend
Deel 09 – Gen. 14 – Abram bevrijdt Lot + Melchizedek
Deel 10 – Gen. 17:9-27 – Abram en de besnijdenis
Deel 11 – Gen. 22 – Abram offert Izak
Deel 12 – Sarah en kracht
Deel 13 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 1
Deel 14 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 2 – bestanden 6 t/m 10 zijn van mindere kwaliteit
Deel 15 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 3
Deel 16 – Jakob en Ezau – deel 1
Deel 17 – Jakob en Ezau – deel 2
Deel 18 – Jakobs vlucht – deel 1
Deel 19 – Jakobs vlucht – deel 2
Deel 20 – Jakob bij Laban – deel 1
Deel 21 – Jakob bij Laban – deel 2
Deel 22 – Gen. 32 – Pniël
Deel 23 – Rachels dood; de geboorte van Benjamin
Deel 24 – Matth. 2 – Kindermoord in Bethlehem
Deel 25 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 1
Deel 26 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 2
Deel 27 – Gen. 38 – Juda en Thamar
Deel 28 – Gen. 39 en 40 – Jozef in Egypte – Schenker en bakker
Deel 29 – Gen. 41 – De verhoging van Jozef
Deel 30 – Jozef – deel 1
Deel 31 – Jozef – deel 2
Deel 32 – Jozef – deel 3
Deel 33 – Mozes – deel 1 – Ex. 1 – 4
Deel 34 – Mozes – deel 2 – Ex. 12 – Pascha
Deel 35 – Mozes – deel 3 – Ex. 14 – Schelfzee
Deel 36 – Mozes – deel 4 – Ex. 17:1-7 – water uit de rots
Deel 37 – Mozes – deel 5 – Ex. 17:8-16 – Overwinning op Amalek
Deel 38 – Mozes – deel 6 – Num. 21 – koperen slang
Deel 39 – Kaleb
Deel 40 – Rachab – Joz. 6
Deel 41 – Jozua
Deel 42 – Ehud – deel 1
Deel 43 – Ehud – deel 2
Deel 44 – Sangar
Deel 45 – Thola
Deel 46 – Michaël
Deel 47 – Ruth – deel 1
Deel 48 – Ruth – deel 2
Deel 49 – Samuël – deel 1
Deel 50 – Samuël – deel 2
Deel 51 – Samuël – deel 3
Deel 52 – Saul – 1 Sam. 11 – deel 1
Deel 53 – Saul – 1 Sam. 11 – deel 2
Deel 54 – Hebr. 12
Deel 55 – Jonathan en zijn wapendrager – 1 Sam. 14
Deel 56 – 1 Sam. 14:24-31
Deel 57 – 1 Sam. 16:1-13 – Zalving van David
Deel 58 – David – beeld van Jezus Christus
Deel 59 – 1 Sam. 17:1-30 – David en Goliath – deel 1
Deel 60 – 1 Sam. 17:31-58 – David en Goliath – deel 2
Deel 61 – David/Christus in de Psalmen
Deel 62 – 1 Sam. 19:9-24
Deel 63 – Het geloof van David in de Psalmen
Deel 64 – David in Adullam – 1 Sam. 22:1-5
Deel 65 – 1 Sam. 22 (slot) + 1 Sam. 24 en 26
Deel 66 – David koning – beeld van Jezus Christus in Zijn wederkomst
Deel 67 – Salomo – beeld van Jezus Christus in Zijn koninkrijk
Deel 68 – Salomo – beeld van ongelovig Israël
Deel 69 – Elia
Deel 70 – Roeping van Elisa
Deel 71 – water wordt gezond; 42 jongelingen verscheurd
Deel 72 – Naäman – 2 Kon. 5:1-19
Deel 73 – Hizkia – 2 Kon. 20:1-11
Deel 74 – Koning Josia – 2 Kron. 34:1 v.v.

– Flora en fauna en de Bijbel – Afgerond

Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat Darwin werd geboren. Overal wordt hier aandacht aan besteed. Zelfs in christelijk Nederland (ik bedoel: onder wedergeboren mensen) vindt de (theïstische) evolutieleer gretig aftrek; helaas!

Wij geloven, dat God de Schepper is van hemel en aarde. Wij geloven ook, dat Hij de hemelen en de aarde in 6 dagen hersteld heeft en op de 7e dag rustte. Dit waren dagen van 24 uur; géén hele lange perioden. In die 6 dagen kwam het groene gewas uit de aarde voort. Alle dieren werden door God geschapen. Op de 6e dag heeft God de mens (Adam) geschapen.

In deze studie gaan we levensvormen uit het planten- en dierenrijk onderzoeken; in het Licht van de Bijbel. Niet alle levensvormen worden in de Bijbel genoemd, maar kunnen wel vanuit Bijbelse principes worden verklaard.

Flora en Fauna en de Bijbel 01 – zeester, kameleon, naaktslak en egel
Flora en Fauna en de Bijbel 02 – haas, eekhoorn (den), termieten en zonnebloem
Flora en Fauna en de Bijbel 03 – pelikaan en duif
Flora en Fauna en de Bijbel 04 – bloedzuiger en ooievaar
Flora en Fauna en de Bijbel 05 – dolfijn, spin, vlieg en mug
Flora en Fauna en de Bijbel 06 – mot, kamferboom, kruisbek, den, wilgenroosje en wilg
Flora en Fauna de de Bijbel 07 – zwijn/varken, Johannesbroodboom, pareloester en kameel
Flora en Fauna de de Bijbel 08 – mier, klipdas, sprinkhaan en giraffe
Flora en Fauna de de Bijbel 09 – palmboom, ceder, dolik, narcis, lelie, walnoot en granaatappel
Flora en Fauna de de Bijbel 10 – beer, honing en diverse typen

kopieën bij deze studie

– Het Midden-Oosten conflict – Urk – Afgerond

Nu het zo’n roerige tijd is in de Arabische wereld en in Israël, is het goed om te onderzoeken, wat de Bijbel over het verleden, heden en de toekomst van die regio te zeggen heeft. In deze zeer beknopte serie willen we ons daarin gaan verdiepen. In het najaar zullen we D.V. elders een uitgebreide studie omtrent dit onderwerp houden.
Deel 1 – het verleden
Deel 2 – het heden
Deel 3 – waar gaat het naartoe
Deel 4 – vragen-avond

– Hooglied

In het boek Hooglied vinden we de relatie tussen de Bruidegom en de bruid. De Bruidegom is daarbij een omschrijving voor de Here Jezus Christus, de opgestane Heer. De bruid is daarbij een beeld van een toekomstig, wedergeboren volk Israël (alle twaalf stammen!).

Deel 01 – Inleiding
Deel 02 – Hoogl. 1:1-5
Deel 03 – Hoogl. 1:6-11
Deel 04 – Hoogl. 1:12-16
Deel 05 – Hoogl. 1:16 – 2:2
Deel 06 – Hoogl. 2:5-7
Deel 07 – Hoogl. 2:8-13
Deel 08 – Hoogl. 2:13-14
Deel 09 – Hoogl. 2:15-17
Deel 10 – Hoogl. 3:1-6
Deel 11 – Hoogl. 3:6-8
Deel 12 – Hoogl. 3:9-11
Deel 13 – Hoogl. 4:1-4
Deel 14 – Hoogl. 4:5-8
Deel 15 – Hoogl. 4:9-121
Deel 16 – Hoogl. 4:13-14
Deel 17 – Hoogl. 4:14 – 5:1
Deel 18 – Hoogl. 5:2-7
Deel 19 – Hoogl. 5:8-12
Deel 20 – Hoogl. 5:13-16
Deel 21 – Hoogl. 6:1-2
Deel 22 – Hoogl. 6:2-7
Deel 23 – Hoogl. 6:8-12
Deel 24 – Hoogl. 6:13 – 7:1-3
Deel 25 – Hoogl. 7:4-8
Deel 26 – Hoogl. 7:8-12
Deel 27 – Hoogl. 7:12 – 8:2
Deel 28 – Hoogl. 8:2-5
Deel 29 – Hoogl. 8:5-6
Deel 30 – Hoogl. 8:6-9a
Deel 31 – Hoogl. 8:9b-10
Deel 32 – Hoogl. 8:11-12
Deel 33 – Hoogl. 8:13-14

– God als Schepper – Afgerond

De Bijbel leert, dat God de Schepper is van hemel en aarde; incl. het leven op aarde. Alles wat leeft, is door de levende God gemaakt, geschapen. In deze korte studie gaan we enkele schepselen nader bekijken. Tevens bekijken we één onderdeel van de mens.

Deel 1 – Kameel en mier
Deel 2a – Narcis en lelie
Deel 2b – Dolik en palm
Deel 3a – Ceder en mens
Deel 3b – het oor

– Heden en toekomst – Afgerond

– Jeremia en de 70ste week – Afgerond

Met “de 70ste week” bedoelen we de laatste week van de 70 weken, die door Daniël zijn voorzegd. We vinden dit in Dan. 9:24-27. De eerste 69 weken zijn reeds verlopen. Deze eindigden op de dag, waarop de Here Jezus op een ezel in de richting van Jeruzalem reed. De 70ste week moet nog verlopen. Er zit een periode tussen de eerste 69 weken en de 70ste week. In die periode komt de gemeente, het lichaam van Christus, tot stand. Wanneer de gemeente wordt opgenomen naar de hemel (1 Thess. 4:13-18), dan begint de 70ste week weer te lopen. Deze 70 weken zijn bestemd voor “uw volk”, namelijk het volk, waartoe Daniël behoorde. Primair is dat het Joodse volk.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

Deel 01 – 1 Thess. 5 – Vrede en zonder gevaar
Deel 02 – Jer. 23 e.a. – Vrede en geen kwaad
Deel 03 – Jer. 1:14 e.a. – De vijand uit het noorden
Deel 04 – Jer. 8 en Jer. 14 – Valse vrede 1
Deel 05 – Micha 3 en Jes. 59 – Valse vrede 2
Deel 06 – Jer. 29 en Jer. 33 – Gods weg naar Vrede
Deel 07 – Jer. 25 – De beker van de wijn der grimmigheid
Deel 08 – Klaagliederen en de 70ste week 1
Deel 09 – Klaagliederen en de 70ste week 2
Deel 10 – Jer. 28
Deel 11 – Jer. 30
Deel 12 – Jer. 33:1-16
Deel 13 – Jer. 33:17-26

 

Bestanden om te downloaden:

Deel 01 – 1 Thess. 5 – Vrede en zonder gevaar
Deel 02 – Jer. 23 e.a. – Vrede en geen kwaad
Deel 03 – Jer. 1:14 e.a. – De vijand uit het noorden
Deel 04 – Jer. 8 en Jer. 14 – Valse vrede 1
Deel 05 – Micha 3 en Jes. 59 – Valse vrede 2
Deel 06 – Jer. 29 en Jer. 33 – Gods weg naar Vrede
Deel 07 – Jer. 25 – De beker van de wijn der grimmigheid
Deel 08 – Klaagliederen en de 70ste week 1
Deel 09 – Klaagliederen en de 70ste week 2
Deel 10 – Jer. 28
Deel 11 – Jer. 30
Deel 12 – Jer. 33:1-16
Deel 13 – Jer. 33:17-26

Hele bestanden – MP3
Deel 1 t/m 6
Deel 7 t/m 13

 

– Jona – Afgerond

De profeet Jona staat als persoon model voor het volk Israël.
In beperkte zin is ook een type van de Here Jezus Christus.

Matth. 12:39,40 zegt namelijk:

39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
40 want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart de aarde.

De profetie van Jona in alle facetten een uitbeelding van het volk Israël in het verleden, het heden en in de toekomst (Hos. 6:1-3).

Deel 1 – Jona 1 – deel 1
Deel 2 – Jona 1 – deel 2
Deel 3 – Jona 2 – Jona m.b.t. de Here Jezus
Deel 4 – Jona 2 – Jona m.b.t. het volk Israël
Deel 5 – Jona 3
Deel 6 – De duif
Deel 7 – Jona 4:1-4
Deel 8 – Jona 4:6-11
Deel 9 – Gehoorzaamheid
kopieën bij studie van Jona

 

– Matth. 24 en 25 – Afgerond

In Matth. 24 en 25 vinden we de tweede redevoering, die de Here Jezus gehouden heeft (de eerste vinden we in Matth. 5-7; zie Bergrede). De redevoering uit Matth. 24 en 25 wordt ook wel “De eindtijd-rede” genoemd. Onder deze titel is een uitgebreidere studie van Matth. 24 en 25 te vinden (zie bij “Themas”).

De Here Jezus gaat in deze twee hoofdstukken in op de vragen van de discipelen uit Matth. 24:3:

“En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?”

In het eerste deel (Matth. 24:4-15) gaat de Heer globaal op deze vragen in. Vanaf Matth. 24:15 komen er meer details aan de orde.

Deel 01 – Matth. 24:1-14 – Het beginsel der smarten
Deel 02 – Matth. 24:15-28 – Gruwel der verwoesting en de grote verdrukking
Deel 03 – Matth. 24:29-30 – Wederkomst van de Zoon des mensen
Deel 04 – Matth. 24:31 – De terugverzameling van Israël
Deel 05 – Matth. 24:32-36 – Het uitbotten van de vijgeboom
Deel 06 – Matth. 24:37-44 – Gelijk de dagen van Noach
Deel 7a – Matth. 24:45-51 – Gelijkenis van de dienstknechten
Deel 7b – Matth. 25:1-13 – Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
Deel 08 – Matth. 25:14-30 – Gelijkenis van de talenten
Deel 09 – Luk. 19:11-27 – Gelijkenis van de ponden.
Deel 10 – Matth. 25:31-46 – De komst van de Zoon des mensen in heerlijkheid

– Noach – Afgerond

In Gen. 6-8 vinden we de geschiedenis, waarbij Noach van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen. Het zou gaan regenen. Tot dat moment had het nog nooit geregend. In Gen. 2:6 staat namelijk, dat een damp opsteeg, die de gehele aarde bevochtigde.

Hierbij twee studies over de geschiedenis van de ark. Tevens een PDF bestand met daarin een uitgewerkte Bijbelstudie over hetzelfde onderwerp. De tekst is eveneens als brochure beschikbaar.

Noach 1 – Gen. 6
Noach 2 – Gen. 8:1-12
Brochure

– Praktisch geloofsleven

Deze Bijbelstudie gaat over het praktische geloofsleven van de gelovige. Als gelovige vergaar je (door het bestuderen van de Bijbel) allerlei kennis, die een uitwerking behoort te krijgen in je dagelijks le-ven. Daarnaast leven we ín deze wereld, terwijl we niet meer ván de wereld zijn. Bovendien hebben we een relatie met andere gelovigen; behorend tot het lichaam van Christus. We ontdekken, dat niet alle gelovigen over bepaalde zaken hetzelfde denken. Tenslotte hebben we als gelovige nog onze “oude mens”, waar we (soms) last van kunnen hebben. Hoe gaan we met al dit soort zaken om? Wat zegt de Bijbel daarover?

 

Rechtstreeks beluisteren (ontbrekende studies zijn onderaan te downloaden):

001 – Vruchtdragen in goede werken
002 – Onze relatie met God en met elkaar
003 – Bijbelse adviezen – Rom. 12:1-13
004 – Bijbelse adviezen – Rom. 12:14-18
005 – Leiding
006 – Vrijheid en dienstbaarheid
007 – Onze gedachten
008 – Onze wil
15. God met ons – deel 2
17. Wandelen zoals Jezus wandelde
19. Geloof of religie?
38. De strijd des geloofs 2
40. De strijd des geloofs 4
41. Vasten 1   Geluidsopname is niet optimaal
42. Vasten 2
43. Rijkdom
44. De Geest van wijsheid en openbaring in kennis van Hem
45. De wapenrusting Gods
46. Samenspel tussen de Heer en de gelovige
47. In de Heer blijven
48. Lijden 1
49. Lijden 2
50. De zekerheid van het geloof 1
51. De zekerheid van het geloof 2
52. Naastenliefde 1
53. Naastenliefde 2
54. Wandelen in het Licht
55. Wie of wat is een Christen?
56. God maakt levend – Ps. 119
57. Het bad der wedergeboorte – Tit. 3:1-8
58. De prijs der roeping Gods – Fil. 3:14-16
59. Wandelen door de Geest – Gal. 5:16 e.a.
60. De beheersing der tong
61. Op Christus gericht blijven
62. Geen filosofie, maar Christus
63. Lijdzaamheid
64. Roeping – deel 1
65. Blijven bij de genade Gods – Hand. 13:43 e.a.
66. Roeping – deel 2
67. Roeping – deel 3
68. Leven uit het geloof – deel 1
69. Leven uit het geloof – deel 2
70. Een vat ter ere!
71. Leven uit het geloof – deel 3
72. Niet zien, maar geloven
73. Geloven = zeker weten
74. Door het geloof ……. – deel 1
75. Door het geloof…….. – deel 2
76. Door het geloof…….. – deel 3
77. Wentel uw weg op de Heere – Ps. 37:5
78. Trouw – deel 1
79. Trouw – deel 2
80. Trouw – deel 3
81 – Het belijden van ons geloof – deel 1
82 – Moeten we de sabbat houden?
83 – Het belijden van ons geloof – deel 2
84 – Rust – deel 1
85 – Rust – deel 2
86 – De Heer is nabij
87 – Houd wat gij hebt – Openb. 3:10,11
88 – Psalm 18:31-33
89 – Onze vrijheid – deel 1
90 – Onze vrijheid – deel 2
91 – Onze vrijheid – deel 3
92 – Nederigheid
93 – Kracht uit de hoogte – Luk. 24:49
94 – Blijdschap
95 – Blij met de Bijbel – Psalm 119
96 – Oefen u tot godzaligheid
97 – God dienen = elkaar dienen
98 – Reiniging van elke zonde
99 – Geloof, hoop en Liefde
100 – De zin van ons bestaan: Leven voor Hém
101 – Nuchter en waakzaam zijn
102 – Vervolgingen
103 – Dankbaarheid
104 – Door geloof (alleen)
105 – Het belang van het Woord van God
106 – De werking van het Woord van God
107 – Gods Woord als Middelpunt van ons leven
108 – Vertrouw op de Heer met uw ganse hart
109 – Onze positie in Christus Jezus
110 – In Hem
111 – Gij hebt mijn rechterhand gevat
112 – God, de Vader – deel 1
113 – God, de Vader – deel 2
114 – Zien op Jezus Christus
115 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 1
116 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 2
117 – Geluk
118 – De rechtvaardige zal door het geloof leven
119 – Geloof mét werken – Jak. 2
120 – De reformatie onder Josia – deel 1
121 – De reformatie onder Josia – deel 2
122 – De hemel
123 – Prediker – deel 1
124 – Prediker – deel 2
125 – Prediker – deel 3
126 – Prediker – deel 4
127 – Prediker – deel 5
128 – Prediker – deel 6
129 – God versterkt de gelovigen
130 – Weest standvastig – 1 Kor. 15:58 – deel 1
131 – Altijd overvloedig in het werk des Heeren – 1 Kor. 15:58 – deel 2
132 – Uw arbeid is niet ijdel in de Heere – 1 Kor. 15:58 – deel 3
133 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 1
134 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 2
135 – Zingen tot eer van de Heer
136 – Verleiding – deel 1
137 – Wat leert ons het lijden van de Here Jezus Christus?
138 – Verleiding – deel 2
139 – De Heilige Geest als Leidsman
140 – Navolgers van Christus – deel 1
141 – Navolgers van Christus – deel 2
142 – Verwachting
143 – Navolgers van Christus – deel 3
144 – Een nieuwe schepping
145 – De verdraagzaamheid van Job
146 – Geloof – Hoop – Liefde
147 – Gode waardig wandelen – deel 1
148 – Gode waardig wandelen – deel 2
149 – Waarheid
150 – Gode waardig wandelen – deel 3
151 – Wie zoekt, zal vinden
152 – God ziet het hart aan
153 – Aanbidding
154 – Licht
155 – Wijsheid – deel 1
156 – Wijsheid – deel 2
157 – Wijsheid – deel 3
158 – Eeuwige zekerheden
159 – Genade – deel 1
160 – Genade – deel 2
161 – Genade – deel 3
162 – Staat in de Heere
163 – Vrees niet – deel 1
164 – Vrees niet – deel 2
165 – Zaligsprekingen – deel 1 – Matth. 5:1-3       dienst bekijken
166 – Dienen en verwachten                  dienst bekijken
167 – Zaligsprekingen – deel 2               dienst bekijken
168 –
169 –
170 – Positie en Groei
171 –

Bestanden om te downloaden

09. Onze gevoelens
10.
Gehoorzamen
11.
Ons “gedrag”
12.
Gemeenschap
13.
Gewoonten en traditie
14.
God met ons – deel 1

16.
Wandelen met God

19.
Geloof of religie?

37.
De strijd des geloofs 1
38.
De strijd des geloofs 2
39.
De strijd des geloofs 3

– Schepping en herstel – Afgerond

De Bijbel vermeldt, dat God in de beginne de hemel en de aarde heeft geschapen (Genesis 1:1).Het tweede vers van Genesis 1 spreekt over “woestheid en ledigheid en duisternis”. Dit blijkt niet de oorspronkelijke situatie van Gen. 1:1 te zijn. Het is zo geworden, doordat de oorspronkelijke wereld door water is vergaan (2 Petr. 3:5,6). Vanaf Gen. 1:3 heeft God, in zes dagen, deze -door water geoordeelde wereld- hersteld, zodat die in Zijn ogen goed was. Evenwel is de huidige schepping van tijdelijke aard, want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2 Petr. 3:13).

Bij de bespreking van dit onderwerp gaan we op deze aspecten nader in en belichten ze vanuit diverse Bijbelgedeelten, die hierover licht verschaffen.

Schepping en herstel 1 – Gen. 1:1
Schepping en herstel 2 – Gen. 1:2
Schepping en herstel 3 – Jes. 40:12-35
Schepping en herstel 4 – Job 26:1-14
Schepping en herstel 5 – Job 38 e.a.
Schepping en herstel 6 – Gen. 1:3-23
Schepping en herstel 7 – Gen. 1:24-31
Schepping en herstel 8 – Gen. 2

– Tekenen in het Johannes evangelie – Afgerond

In het evangelie van Johannes vinden we 8 tekenen. Johannes zelf schreef over de tekenen het volgende (Joh. 20:30-31):
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenworodigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;

31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven heht in Zijn Naam.
Johannes heeft deze tekenen dus beschreven, omdat wij zouden geloven, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods. Deze tekenen zullen wij vanuit dit perspectief nader gaan bekijken.

Joh. 2 – het 1e teken – De bruiloft te Kana – deel 1
Joh. 2 – het 1e teken – De bruiloft te Kana – deel 2
Joh. 4:43-54 – het 2e teken – De genezing van de zoon van de koninklijke hoveling
Joh. 5:1-9 – het 3e teken – De genezing van de lamme te Bethesda
Joh. 6:1-15 – het 4e teken – De wonderbare spijziging
Joh. 6:16-21 – het 5e teken – Jezus wandelt op het water
Joh. 9:1-7 – het 6e teken – De genezing van de blindgeborene
Joh. 11:1-46 – het 7e teken – De opwekking van Lazarus
Joh. 11:47-52 – De reactie van de tijdgenoten van de Here Jezus op het 7e teken
Joh. 21:1-14 – het 8e teken – De wonderbare visvangst

– Toekomstverwachting – Afgerond

Hierbij de studies, die te beluisteren zijn (voor zover ze klaar zijn).
Onder deze studies staan dezelfde studies, maar dan om te downloaden.

Alle kopieën

Rechtstreeks beluisteren:
Deel 1 – Is er nog toekomst?
Deel 2 – De toekomst van de gelovige.
Deel 3 – De toekomst van de gemeente 1: de opname.
Deel 4 – De toekomst van de gemeente 2: de tijd na de opname.
Deel 5 – De toekomst van Israël
Deel 6 – De 70 weken van Dan. 9:24-27 (met kopie)
Deel 7 – De 70-ste week
Deel 8 – De tijd tussen de 70-ste week en de 1000 jaren
Deel 9 – De tijdsduur tussen de 70-ste week en de 1000 jaren
Deel 10 – De 33 jaren
Deel 11 – Het herstel van het koninkrijk over Israël
Deel 12 – De grote schare en Gods oordelen
Deel 13 – De 1000 jaren – deel 1
Deel 14 – De 1000 jaren – deel 2
Deel 15 – De 1000 jaren – deel 3
Deel 16 – De tijd na de 1000 jaren
Deel 17 – De grote witte troon – Opb. 20:11-15
Deel 18 – Openb. 21:1-8
Deel 19 – Openb. 21:9-20
Deel 20 – Openb. 21:21-24
Deel 21 – Openb. 21:25-27
Deel 22 – Openb. 22:1-2
Deel 23 – Openb. 22:3-5

Te downloaden:

Deel 1 – Is er nog toekomst?
Deel 2 – De toekomst van de gelovige.
Deel 3 – De toekomst van de gemeente 1: de opname.
Deel 4 – De toekomst van de gemeente 2: de tijd na de opname.
Deel 5 – De toekomst van Israël
Deel 6 – De 70 weken van Dan. 9:24-27 (met kopie)
Deel 7 – De 70-ste week
Deel 8 – De tijd tussen de 70-ste week en de 1000 jaren
Deel 9 – De tijdsduur tussen de 70-ste week en de 1000 jaren
Deel 10 – De 33 jaren
Deel 11 – Het herstel van het koninkrijk over Israël
Deel 12 – De grote schare en Gods oordelen
Deel 13 – De 1000 jaren – deel 1
Deel 14 – De 1000 jaren – deel 2
Deel 15 – De 1000 jaren – deel 3
Deel 16 – De tijd na de 1000 jaren
Deel 17 – De grote witte troon – Opb. 20:11-15
Deel 18 – Opb. 21:1-8
Deel 19 – Opb. 21:9-20
Deel 20 – Opb. 21:21-24
Deel 21 – Opb. 21:25-27
Deel 22 – Opb. 22:1-2
Deel 23 – Openb. 22:3-5