Bijbel

Oude testament

– Leven en werk van de profeten

In deze studie bekijken we het leven en het werk van de Oudtestamentische profeten in het licht van Jak. 5:10:

“Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.”

01 – Inleiding + Jeremia – deel 1
02 – Jeremia – deel 2
03 – Jesaja – deel 1
04 – Jesaja – deel 2
05 – Schear-Jaschub – Jes. 7:1-10
06 – Maher-Schalal-Chas-Baz – Jes. 8:1-10
07 – Heenwijzingen naar Christus in Jesaja – deel 1
08 – Heenwijzingen naar Christus in Jesaja – deel 2
09 – Ezechiël – deel 1
10 – Ezechiël – deel 2
11 –  Ezechiël – deel 3
12 – Ezechiël – deel 4
13 – Daniël – deel 1
14 – Daniël – deel 2
15 – Daniël – deel 3
16 – Daniël – deel 4
17 – Hosea – deel 1
18 – Hosea – deel 2
19 – Hosea – deel 3 – Toepassingen van profetieën uit het O.T. op de gemeente
20 – Hosea – deel 4 – Hos. 3:1-5
21 – Joël – deel 1
22 – Joël – deel 2
23 – Amos – deel 1
24 – Amos – deel 2
25 – Obadja – deel 1
26 – Obadja – deel 2
27 – Jona – deel 1
28 – Jona – deel 2
29 – Jona – deel 3
30 – Micha – deel 1
31 – Micha – deel 2
32 – Nahum
33 – Habakuk – deel 1
34 – Habakuk – deel 2
35 – Zefanja – deel 1
36 – Zefanja – deel 2
37 – Haggaï – deel 1
38 – Haggaï – deel 2
39 – Zacharia – deel 1
40 – Zacharia – deel 2
41 -Zacharia – deel 3
42 – Zacharia – deel 4
43 – Zacharia – deel 5
44 – Maleachi – deel 1

 

Hele bestanden (MP3); per 5 studies als ZIP bestand
Deel 1 t/m 5
Deel 6 t/m 10
Deel 11 t/m 15
Deel 16 t/m 20
Deel 21 t/m 25
Deel 26 t/m 30
Deel 31 t/m 35
Deel 36 t/m 40
Deel 41 t/m 45

– Ruth – Compleet

Ruth, de Moabietische, gaat met Naomi mee naar het beloofde land; naar Bethlehem.
Zij kiest voor de God en het volk van Naomi.
Ruth trouwt uiteindelijk met Boaz.
Ruth komt voor in de geslachtslijn van de Here Jezus (Matth. 1:5)
Behalve de historische achtergrond wordt ook de profetische betekenis besproken.
Gecomprimeerde bestanden (ZIP)
Deel 1 – Ruth 1:1-18
Deel 2 – Ruth 1:19-2:23
Deel 3 – Ruth 3:1-18
Deel 4 – Ruth 4:1-22
Deel 5 – Typologische en profetische betekenis – deel 1
Deel 6 – Typologische en profetische betekenis – deel 2
Deel 7 – Typologische en profetische betekenis – deel 3
Deel 8 – Typologische en profetische betekenis – deel 4

Complete bestanden (MP3 – om direct te beluisteren)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8

Complete bestanden (ZIP – om te downloaden)
Deel 1 t/m 4
Deel 5 t/m 8

– Job – Compleet

– Jesaja 60

De toekomst van Israël vanuit Jes. 60.

Deel 1
Deel 2

Beide studies als MP3

– Gezette hoogtijden des HEEREN

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).

Vanuit Lev. 23 wordt de inzetting en betekenis van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken.

Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding en grote lijn hoogtijden- Lev. 23:1-4
Deel 02 – Pascha – deel 1 – Ex. 12
Deel 03 – Pascha – deel 2 – Ongezuurde broden en eerstelingen garf – Lev. 23:5-14
Deel 04 – Pascha – deel 3 – Pascha vieringen in de Bijbel
Deel 05 – Wekenfeest – Lev. 23:15-22
Deel 06 – Feest des geklanks – Lev. 23:23-25
Deel 07 – Verzoendag – deel 1 – Lev. 23:26-32
Deel 08 – Samenvatting hoogtijden
Deel 09 – Grote verzoendag – deel 2 – Lev. 16
Deel 10 – Loofhuttenfeest – deel 1 – Lev. 23:33-44
Deel 11 – Loofhuttenfeest – deel 2 – diverse Schriftplaatsen
Deel 12 – Chanoeka – Purimfeest

Kopieën

Downloaden deel 1 t/m 6
Downloaden deel 7 t/m 12

– Christus in Spreuken – compleet

Velen denken, dat de Bijbel een boek is, wat vol staat met richtlijnen voor de gelovige. De Bijbel Zelf zegt echter in Opb. 19:10:

“…; aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

De Here Jezus Zelf getuigde hiervan. Joh. 5:39:

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het , die van Mij getuigen.”

De Bijbel spreekt in de eerste plaats over dé Getuige: onze Here Jezus Christus. In deze studie hebben we een selectie gemaakt uit het boek Spreuken, waarin onze Heiland op vele manieren naar voren wordt gebracht.

deel 1 – diverse facetten (Spr. 1:20-23; 13:14; 17:2)
deel 2 – diverse facetten (Spr. 3:19,20; 30:4; 18:10; 22:1; 15:33; 13:7; 14:25
deel 3 – Spr. 8:22-31 – Christus, de Wijsheid – De pre-existentie van Jezus Christus
deel 4 – Spr. 9 – Christus: Slachtvee, Brood en Wijn
deel 5 – Christus, de Rechtvaardige (Spr. 11:30; Spr. 10; 29:7)
deel 6 – Christus, de Koning (Spr. 19:12; 16:10,15,14; 20:8,26,29; 29:14)
deel 7 – Christus, de Man (Spr. 18:4; 20:6; 28:20a; 7:19,20; 31:23,28 + context)
deel 8 – 3 maken een goede gang, ja 4 (Spr. 30:29-31)
deel 9 – diverse facetten (Spr. 17:17; 18:24; 16:7; 2:1,2; 11:24a; 24:11; 20:7)
deel 10 – Spr. 30:17-19 (Arend, Slang, Schip, Man)
deel 11 – diverse facetten (Spr. 17:26; 13:3; 14:5; 12:2; 10:13; 14:33; 19:1; 21:20; 22:4)
deel 12 – Spr. 30:24-28 (mieren, klipdassen, sprinkhanen en Spinnekop
deel 13 – diverse facetten (Spr. 3:18; 16:21,23; 25:11,12; 24:26; 27:9; 14:35)
deel 14 – diverse facetten (Spr. 30:10; 6:32,35; 21:31; 23:10,11)
deel 15 – diverse facetten (Spr. 27:6; 17:5; 25:25; 12:17; 10:29; 11:18,19; 21:8; 29:25; 14:31; 29:23)

– Daniël

In het boek Daniël vinden we veel historische informatie. Daarnaast is het boek Daniël vooral een profetisch boek. Tijdens deze studie maken we ook “uitstapjes” naar de tweede brief aan de Thessalonisenzen en naar Openbaring. Met name het boek Openbaring is van essensieel belang voor het juist verstaan van het boek Daniël; en andersom! Zonder Openbaring is Daniël niet te begrijpen en zonder Daniël is Openbaring niet te begrijpen. Ze verklaren elkaar. Alleen: het boek Openbaring gaat verder (wat de tijd beterft)

Enkele studies zijn nog niet beschikbaar; deze zullen z.s.m. worden toegevoegd.

Kopieën bij studies van Daniël

01 – Dan. 1:1-21
02 – Dan. 2:1-17
03 – Dan. 2 – deel 2
04 – Dan. 2 – deel 3
05 – Dan. 3 – deel 1
06 – Dan. 3 – deel 2
07 – Dan. 3 – deel 3
deel 8 volgt nog
09 – Dan. 4:1-18
10 – Dan. 4:19-37
deel 11 volgt nog
12 – Dan. 6:1-29
13 – Dan. 7:1-6
deel 14 volgt nog
15 – Dan. 7:9-14
16 – Dan. 7:15-28
17 – Opb. 13
deel 18 volgt nog
19 – Dan. 8:1-11
20 – Dan. 8:9-14 – deel 1
21 – Dan. 8:9-14 – deel 2
22 – Dan. 8:15-27
23 – 2Thess. 2:1-12 – deel 1
24 – 2Thess. 2:1-12 – deel 2
25 – Dan. 9:1-23
26 – Dan. 9:24-27
27 – Dan. 9:27 – deel 1
28 – Dan. 9:27 – deel 2
29 – 70e week
30 – Dan. 10:1-8
31 – Dan. 10:9-13
32 – Dan. 10:14-21
33 – Dan. 11:1-34
34 – Dan. 11:35-45
35 – Dan. 12:1-3
36 – Dan. 12:4-11
37 – Dan. 12:12-13

– Een wolk van getuigen – 1 t/m 30

De term “een wolk van getuigen” is afkomstig uit Hebr. 12:1:

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;”

Hebr. 12 sluit aan bij hoofdstuk 11, waarin vele geloofsgetuigen worden genoemd. Wij hebben een grote wolk van getuigen, van wie in het O.T. de verhandelingen beschreven zijn. Een wolk spreekt van geestelijke dingen. Een wolk is nog net zichtbaar, maar niet tastbaar.

We worden opgeroepen om, net als de oudtestamentische gelovigen, onze loopbaan te lopen. Het gaat daarbij altijd om het geloofsvertrouwen in de woorden, die de God van de Bijbel gesproken heeft. Wij mogen daarbij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr. 12:2).

In deze studie gaan we in op de omstandigheden van deze oudtestamentische gelovigen. Hoe zij uit het geloof geleefd en gehandeld hebben. Daarin zijn voor ons rijke lessen voor ons persoonlijk geloofsleven te ontdekken, maar ook belangrijke waarheden aangaande het werk van onze Heiland, Jezus Christus.

Behalve de in Hebr. 11 genoemde geloofsgetuigen, worden ook nog andere voorbeelden uit het O.T. besproken. Hierbij gaan wij uit van het Bijbelse beginsel, wat in Romeinen 15 beschreven is: “Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden” (Rom. 15:4).

Deel 01 – Hebr. 12:1-4 + Gen. 3;18-24 – Inleiding + Henoch
Deel 02 – Gen. 4 – Kain en Abel
Deel 03 – Gen. 6 – Noach en de ark 1
Deel 04 – Gen. 6 – Noach en de ark 2
Deel 05 – Gen. 7-9 – Noach en de vloed
Deel 06 – Gen. 12 – Abram en Lot
Deel 07 – Gen. 13 e.a. – Lot is aards gericht
Deel 08 – Gen. 18:16-19 – Abram is door de HEERE gekend
Deel 09 – Gen. 14 – Abram bevrijdt Lot + Melchizedek
Deel 10 – Gen. 17:9-27 – Abram en de besnijdenis
Deel 11 – Gen. 22 – Abram offert Izak
Deel 12 – Sarah en kracht
Deel 13 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 1
Deel 14 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 2 – bestanden 6 t/m 10 zijn van mindere kwaliteit
Deel 15 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 3
Deel 16 – Jakob en Ezau – deel 1
Deel 17 – Jakob en Ezau – deel 2
Deel 18 – Jakobs vlucht – deel 1
Deel 19 – Jakobs vlucht – deel 2
Deel 20 – Jakob bij Laban – deel 1
Deel 21 – Jakob bij Laban – deel 2
Deel 22 – Gen. 32 – Pniël
Deel 23 – Rachels dood; de geboorte van Benjamin
Deel 24 – Matth. 2 – Kindermoord in Bethlehem
Deel 25 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 1
Deel 26 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 2
Deel 27 – Gen. 38 – Juda en Thamar
Deel 28 – Gen. 39 en 40 – Jozef in Egypte
Deel 29 – Gen. 40 – De schenker en de bakker
Deel 30 – Gen. 41 – De verhoging van Jozef

– Hooglied

In het boek Hooglied vinden we de relatie tussen de Bruidegom en de bruid. De Bruidegom is daarbij een omschrijving voor de Here Jezus Christus, de opgestane Heer. De bruid is daarbij een beeld van een toekomstig, wedergeboren volk Israël (alle twaalf stammen!).

Deel 01 – Inleiding
Deel 02 – Hoogl. 1:1-5
Deel 03 – Hoogl. 1:6-11
Deel 04 – Hoogl. 1:12-16
Deel 05 – Hoogl. 1:16 – 2:2
Deel 06 – Hoogl. 2:5-7
Deel 07 – Hoogl. 2:8-13
Deel 08 – Hoogl. 2:13-14
Deel 09 – Hoogl. 2:15-17
Deel 10 – Hoogl. 3:1-6
Deel 11 – Hoogl. 3:6-8
Deel 12 – Hoogl. 3:9-11
Deel 13 – Hoogl. 4:1-4
Deel 14 – Hoogl. 4:5-8
Deel 15 – Hoogl. 4:9-121
Deel 16 – Hoogl. 4:13-14
Deel 17 – Hoogl. 4:14 – 5:1
Deel 18 – Hoogl. 5:2-7
Deel 19 – Hoogl. 5:8-12
Deel 20 – Hoogl. 5:13-16
Deel 21 – Hoogl. 6:1-2
Deel 22 – Hoogl. 6:2-7
Deel 23 – Hoogl. 6:8-12
Deel 24 – Hoogl. 6:13 – 7:1-3
Deel 25 – Hoogl. 7:4-8
Deel 26 – Hoogl. 7:8-12
Deel 27 – Hoogl. 7:12 – 8:2
Deel 28 – Hoogl. 8:2-5
Deel 29 – Hoogl. 8:5-6
Deel 30 – Hoogl. 8:6-9a
Deel 31 – Hoogl. 8:9b-10
Deel 32 – Hoogl. 8:11-12
Deel 33 – Hoogl. 8:13-14

– Jeremia en de 70ste week – compleet

Met “de 70ste week” bedoelen we de laatste week van de 70 weken, die door Daniël zijn voorzegd. We vinden dit in Dan. 9:24-27. De eerste 69 weken zijn reeds verlopen. Deze eindigden op de dag, waarop de Here Jezus op een ezel in de richting van Jeruzalem reed. De 70ste week moet nog verlopen. Er zit een periode tussen de eerste 69 weken en de 70ste week. In die periode komt de gemeente, het lichaam van Christus, tot stand. Wanneer de gemeente wordt opgenomen naar de hemel (1 Thess. 4:13-18), dan begint de 70ste week weer te lopen. Deze 70 weken zijn bestemd voor “uw volk”, namelijk het volk, waartoe Daniël behoorde. Primair is dat het Joodse volk.

Deel 01 – 1 Thess. 5 – Vrede en zonder gevaar
Deel 02 – Jer. 23 e.a. – Vrede en geen kwaad
Deel 03 – Jer. 1:14 e.a. – De vijand uit het noorden
Deel 04 – Jer. 8 en Jer. 14 – Valse vrede 1
Deel 05 – Micha 3 en Jes. 59 – Valse vrede 2
Deel 06 – Jer. 29 en Jer. 33 – Gods weg naar Vrede
Deel 07 – Jer. 25 – De beker van de wijn der grimmigheid
Deel 08 – Klaagliederen en de 70ste week 1
Deel 09 – Klaagliederen en de 70ste week 2
Deel 10 – Jer. 28
Deel 11 – Jer. 30
Deel 12 – Jer. 33:1-16
Deel 13 – Jer. 33:17-26

Hele bestanden – MP3
Deel 1 t/m 6
Deel 7 t/m 13

 

– Jona – compleet

De profeet Jona staat als persoon model voor het volk Israël.
In beperkte zin is ook een type van de Here Jezus Christus.

Matth. 12:39,40 zegt namelijk:

39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
40 want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart de aarde.

De profetie van Jona in alle facetten een uitbeelding van het volk Israël in het verleden, het heden en in de toekomst (Hos. 6:1-3).

Deel 1 – Jona 1 – deel 1
Deel 2 – Jona 1 – deel 2
Deel 3 – Jona 2 – Jona m.b.t. de Here Jezus
Deel 4 – Jona 2 – Jona m.b.t. het volk Israël
Deel 5 – Jona 3
Deel 6 – De duif
Deel 7 – Jona 4:1-4
Deel 8 – Jona 4:6-11
Deel 9 – Gehoorzaamheid
kopieën bij studie van Jona

 

– Noach – compleet

In Gen. 6-8 vinden we de geschiedenis, waarbij Noach van God de opdracht kreeg om een ark te bouwen. Het zou gaan regenen. Tot dat moment had het nog nooit geregend. In Gen. 2:6 staat namelijk, dat een damp opsteeg, die de gehele aarde bevochtigde.

Hierbij twee studies over de geschiedenis van de ark. Tevens een PDF bestand met daarin een uitgewerkte Bijbelstudie over hetzelfde onderwerp. De tekst is eveneens als brochure beschikbaar.

Noach 1 – Gen. 6
Noach 2 – Gen. 8:1-12
Brochure