Bijbel

Nieuwe testament

– Bijbels wereldbeeld – Afgerond

De wetenschap spiegelt ons een bepaald beeld voor van de schepping. Volgens de wetenschap leven wij op een klein bolletje in een oneindig heelal. In zo’n wereldbeeld is geen plaats voor God, de Schepper. In deze studie gaan we bekijken wat de Bijbel ons over de wereld (hemelen en aarde) te zeggen heeft.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

Deel 1 – Bijbels wereldbeeld
Deel 2 – Bijbels wereldbeeld
Deel 3 – Bijbels wereldbeeld
Deel 4 – Bijbels wereldbeeld
Deel 5 – Bijbels wereldbeeld
Deel 6 – Bijbels wereldbeeld
Deel 7 – Bijbels wereldbeeld
Deel 8 – Bijbels wereldbeeld
Deel 9 – Bijbels wereldbeeld

Kopieën

Studies om te downloaden:

Deel 1 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 2 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 3 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 4 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 5 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 6 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 7 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 8 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën
Deel 9 – Bijbels wereldbeeld – inclusief kopieën

– Brood en drinkbeker

In de avond vóór de Here Jezus gevangen werd genomen om te worden gekruisigd, heeft Hij met de discipelen het zogenaamde “Avondmaal” gevierd. De naam is ontleend aan het tijdstip, waarom deze maaltijd gehouden werd: in de avond. Wat gebeurde er toen precies? Waarop is deze rituele maaltijd gebaseerd? De Bijbel geeft ons hier antwoord op.

Deel 01 – Het Pascha – Luk. 22 en Ex. 12
Deel 02 – Brood en wijn zijn gereed – Spr. 9:1-8
Deel 03 – 1 Kor. 11:17-25 – deel 1
Deel 04 – 1 Kor. 11:26 – deel 2
Deel 05 – 1 Kor. 11:27 v.v. – deel 3
Deel 06 – 2 Kor. 3:1-6,17,18
Deel 07 – 1 Kor. 10:14-22 – Gemeenschap met Christus

– De 10 woorden en de gemeente – Afgerond

In deze studie, die een vervolg is op de brief van Paulus aan de Galaten, gaan we kijken welke plek “de 10 woorden” (vaak “de wet” genoemd) inneemt ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus.

Kopieën

Studies om direct te beluisteren:

Deel 01 – Inleiding deel 1
Deel 02 – Inleiding deel 2
Deel 03 – Ex. 20:1-3 – Geen andere goden.
Deel 04 – Ex. 20:4-6 – Geen gesneden beeld maken.
Deel 05 – Ex. 20:7 – De Naam des HEEREN niet ijdel gebruiken.
Deel 06 – Ex. 20:8-11 – Gedenk de sabbatdag.
Deel 07 – Ex. 20:12 – Eer uw vader en uw moeder.
Deel 08 – Ex. 20:13 – Gij zult niet doodslaan.
Deel 09 – Ex. 20:14 – Gij zult niet echtbreken.
Deel 10 – Ex. 20:15 – Gij zult niet stelen.
Deel 11 – Ex. 20:16 – Gij zult geen vals getuigenis spreken.
Deel 12 – Ex. 20:17 – Gij zult niet begeren.
Deel 13 – De 10 woorden en de brief aan de Hebreeën.

Studies om te downloaden:

Deel 01 – Inleiding deel 1
Deel 02 – Inleiding deel 2
Deel 03 – Ex. 20:1-3 – Geen andere goden.
Deel 04 – Ex. 20:4-6 – Geen gesneden beeld maken.
Deel 05 – Ex. 20:7 – De Naam des HEEREN niet ijdel gebruiken.
Deel 06 – Ex. 20:8-11 – Gedenk de sabbatdag.
Deel 07 – Ex. 20:12 – Eer uw vader en uw moeder.
Deel 08 – Ex. 20:13 – Gij zult niet doodslaan.
Deel 09 – Ex. 20:14 – Gij zult niet echtbreken.
Deel 10 – Ex. 20:15 – Gij zult niet stelen.
Deel 11 – Ex. 20:16 – Gij zult geen vals getuigenis spreken.
Deel 12 – Ex. 20:17 – Gij zult niet begeren.
Deel 13 – De 10 woorden en de brief aan de Hebreeën.

– De lijn in Handelingen – Afgerond

In het thema “De lijn in Handelingen” wordt uitgelegd hoe de zaligheid, die eerst aan het Joodse volk werd aangeboden, naar de heidenen is gegaan als gevolg van het ongeloof van de Joden. Het gaat ook over het ontstaan van de Gemeente, het lichaam van Christus.

Deel 1 – Hand. 1 t/m 13
Deel 2 – Hand. 14 t/m 28

– De goede Herder – Afgerond

“De goede Herder” is één van de uitdrukkingen, die op de Here Jezus van toepassing is. In deze studie gaan we de Schriftgedeelten uit Joh. 10 en Psalm 23 nader bekijken.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

De goede Herder – Joh. 10 – deel 1
De goede Herder – Joh. 10 – deel 2
De goede Herder – Psalm 23 – deel 1
De goede Herder – Psalm 23 – deel 2

Studies om te downloaden:

De goede Herder – Joh. 10 – deel 1
De goede Herder – Joh. 10 – deel 2
De goede Herder – Psalm 23 – deel 1
De goede Herder – Psalm 23 – deel 2

– De toekomst van Israël – Afgerond

Er zijn allerlei opvattingen omtrent het volk Israël. Volgens sommigen is er geen toekomst meer voor Israël. Anderen menen, dat de Gemeente (kerk) in de plaats van Israël is gekomen. Weer anderen passen allerlei profetieën uit de Bijbel, die over het herstel van Israël gaan, op het heden toe.

Wat zegt de Bijbel feitelijk over de toekomst van Israël. Daarover gaan onderstaande drie studies.

De toekomst van Israël – deel 1
De toekomst van Israël – deel 2
De toekomst van Israël – deel 3

Kopieën bij deze studie

– Doop – Afgerond

In deze studie gaan we onderzoeken wat de Bijbel ons leert over de doop: de doop in water, de doop in de Geest en de doop in Christus. Daarnaast bekijken we ook de geschiedenis van de waterdoop; vanaf de dagen van Johannes de Doper. Tenslotte besteden we aandacht aan de “kerkelijke leerstukken” m.b.t. de doop in het licht van de Bijbel.

Studies om rechtstreeks te beluisteren:

Doop – deel 1
Doop – deel 2
Doop – deel 3
Doop – deel 4
Doop – deel 5

Kopieën

Studies om te downloaden:

Doop – deel 1
Doop – deel 2
Doop – deel 3
Doop – deel 4 – met kopie
Doop – deel 5 – met kopie

– Het Midden-Oosten conflict – Urk – Afgerond

Nu het zo’n roerige tijd is in de Arabische wereld en in Israël, is het goed om te onderzoeken, wat de Bijbel over het verleden, heden en de toekomst van die regio te zeggen heeft. In deze zeer beknopte serie willen we ons daarin gaan verdiepen. In het najaar zullen we D.V. elders een uitgebreide studie omtrent dit onderwerp houden.
Deel 1 – het verleden
Deel 2 – het heden
Deel 3 – waar gaat het naartoe
Deel 4 – vragen-avond

– God als Schepper – Afgerond

De Bijbel leert, dat God de Schepper is van hemel en aarde; incl. het leven op aarde. Alles wat leeft, is door de levende God gemaakt, geschapen. In deze korte studie gaan we enkele schepselen nader bekijken. Tevens bekijken we één onderdeel van de mens.

Deel 1 – Kameel en mier
Deel 2a – Narcis en lelie
Deel 2b – Dolik en palm
Deel 3a – Ceder en mens
Deel 3b – het oor

1 2