Bijbel

Bijbelstudies

In de Schrift worden gelovigen er toe opgeroepen om Bijbelstudie te doen. In 2 Tim. 3:16,17 staat:

16 Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

“De mens Gods” is een omschrijving voor een gelovige. Hij wordt door de Schrift bekwaam gemaakt tot alle goed werk. “Al de Schrift” is nuttig; van Genesis tot en met Openbaring. Het spreekt over onze Here Jezus Christus.

In de Bijbel vinden we het plan van God. Als we God willen dienen, zullen we moeten weten wat Zijn plan is; met name met betrekking tot de tijd, waarin wij leven.

Bijbelstudie kost tijd en energie. Spr. 2:4-6 zegt:

4 Zo gij haar (de wijsheid – vers 2) zoekt als zilver. En naspeurt als verborgen schatten;
5 Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden.
6 Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand.

De wijsheid wordt hier (en ook in Spreuken 8 ) als persoon omschreven. Het is feitelijk de aanduiding van de Here Jezus Christus, want in 1Kor. 1:24 wordt Hij “de kracht Gods en de wijsheid Gods” genoemd. Kol. 2:3 zegt, dat in Hem alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Naar die schatten mogen wij zoeken. Kol. 3:1-3 zegt dan ook:

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Wanneer achter een titel het woordje “afgerond” staat, wil dat zeggen, dat de serie in zijn geheel (zoals deze gegeven is) op de site staat.
Het betekent niet, dat de serie alles omvat wat de Bijbel er over zegt.

We hopen, dat deze site er toe mag bijdragen, dat u met vreugde dat rijke Woord van God gaat onderzoeken. Als u geen Bijbel heeft, kunt u gebruik maken van onderstaande sites.

www.hispage.nl/bijbel
www.e-sword.net/downloads.html
(Engelstalig)
www.statenvertaling.net

Op veler verzoek zijn de studies niet als één groot bestand beschikbaar, maar is elke studie in kleine(re) bestanden gesplitst. Deze kleine bestanden zijn samengevoegd in één gecomprimeerde map.

Dit houdt in, dat u een studie eerst dient te downloaden (opslaan op uw eigen harde schijf). Als de studie op uw eigen computer staat, dient u met uw linker muisknop tweemaal op de naam te klikken (zgn. dubbelklik). Er opent zich een scherm, waarbij u in de linker kolom de mogelijkheid krijgt om alle bestanden te laten uitpakken. Klik deze optie aan. Er wordt een wizard geopend. Klik op “Volgende”. Nu kunt u de plaats aangeven, waar de gecomprimeerde map wordt uitgepakt. Zodra u dat gedaan heeft, wordt de gecomprimeerde map uitgepakt. Nu is de studie te beluisteren.

Als er kopieën bij een studie beschikbaar zijn, zijn deze kopieën ook opgenomen in de gecomprimeerde map. Na het uitpakken, zijn deze als PDF bestanden beschikbaar.