Bijbel

Welkom

De naam “Het Getrouwe Woord” is ontleend aan Titus 1:9. Alle gelovigen (maar opzieners, oudsten in het bijzonder) worden daar opgeroepen om vast te houden aan het getrouwe Woord van God. Dat is de gezonde leer, de leer van God, die ons gezond maakt in het geloof.

Ons uitgangspunt is, dat het Woord van God volkomen betrouwbaar is: “Het Woord des HEREN is recht (Ps. 33:4). Gods woorden zijn getrouw en waarachtig (Opb. 21:5 en 22:6).

God is getrouw (Ps. 89:38). Hij roept ons als gelovigen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus (1Kor: 1:9). Die gemeenschap vindt vooral plaats d.m.v. het leren kennen van Gods Woord en het gebed en dat zal vervolgens in ons geloofsleven zijn uitwerking krijgen. “De Here is getrouw, Hij zal u versterken en bewaren van de boze” (2Thess. 3:3).

De basis van onze geloofszekerheid is, dat alleen door geloof in Jezus Christus eeuwige zaligheid en eeuwig leven van Godswege ontvangen wordt (Joh. 3:16; Hand. 4:10-12). Jezus Christus werd overgeleverd om onze overtredingen en is opgewekt ter wille van onze rechtvaardigheid (Rom. 4:25).

Onze overtuiging is, dat geheel de Schrift door God geïnspireerd is. De bestudering ervan is zeer zinvol om te komen tot een gezond geloofsleven. Het Woord van God rust ons toe om in alle goed werk vrucht te dragen (2Tim. 3:16,17; Kol. 1:9,10).

Daarom is het verlangen ontstaan om Gods Woord te bestuderen en dat met andere gelovigen te delen. De Bijbelstudies, die op deze site zijn weergegeven, willen daartoe een bijdrage leveren. Hiervoor is de Statenvertaling als uitgangspunt gebruikt, omdat deze vertaling voor het doen van Bijbelstudie de beste Nederlandstalige vertaling is.

Onze bede is, dat het mag leiden tot opbouw van het geloof en tot eer van de levende en waarachtige God, Die wij mogen dienen door de kracht van Zijn genade.

Namens de medewerkers aan deze site,
Hilbrand A. Henstra